สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน เตรียมงาน สร้างสุข #12

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน เตรียมงาน สร้างสุข #12
วันที่ 07/09/2020 - 08/09/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :