สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เก็บรวบรวมข้อมูลในเวทีการจัดทำแผนงาน โครงการระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

เก็บรวบรวมข้อมูลในเวทีการจัดทำแผนงาน โครงการระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

17 มีนาคม 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ focus group ด้วยแนวคำถามปลายเปิด ในประเด็นของการทำแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้เครือข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบอาหาร เช่น โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน รพสต.
 2. ได้แผนงาน โครงการด้านระบบอาหารแบบบูรณาการ 3 ประเด็น (ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย)
 3. เกิดการขับเคลื่อนงานระบบอาหารในระดับท้องถิ่น
 4. ทราบข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมประชุมและพี่เลี้ยงกองทุน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 4,000.00 7,650.00 lock_open