สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 8 จ.กระบี่

กิจกรรม : การประชุม coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก ครั้งที่ 8 จ.กระบี่
วันที่ 18/12/2019 - 19/12/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คทง.กลาง+คทง.พื้นที่ (พื่เลี้ยง)+กก.และ จนท.กองทุน +แกนนำผู้จะรับทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
เวทีเรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ระดับเขตและโซนพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุก