สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการทำงานของแต่ละพื้นที่เขต1 อำเภอร้องกวาง จ.แพร่

กิจกรรม : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการทำงานของแต่ละพื้นที่เขต1 อำเภอร้องกวาง จ.แพร่
วันที่ 30/03/2021 - 31/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,900.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงเขตและทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุนละ 2 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามเสริมพลังพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงาน โครงการ และการบันทึกการพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการ ความครบถ้วนของการบันทึกกิจกรรมในโปรแกรมของอำเภอร้องกวาง