สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ.

กิจกรรม : การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ.
วันที่ 17/10/2019 - 17/10/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 111,300.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :