สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ตำบลบูรณาการระบบอาหาร นราธิวาส

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส10 กุมภาพันธ์ 2564
10
กุมภาพันธ์ 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบอาหาร และงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
  • ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
  • เจ้าหน้าที่ สปสช.
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • คณะทำงานชี้แจงการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารระดับตำบล
  • พื้นที่ดำเนินการทั้ง 10 ตำบล รายงานสถานการณ์การดำเนินงานระบบอาหารในพื้นที่
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่