สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

19 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 1,000.00 12,374.00 0.00 0.00 0.00 16,874.00 lock_open