สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

8 มิถุนายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนปฏิบัติการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง และกลุ่มเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open