สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

จัดการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

29 มิถุนายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.หลักคิด แนวทาง และวิธีการสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านระบบอาหาร โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.อ.

2.นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหารจังหวัดระนอง • ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง • อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย โดยสำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

3.การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบอาหาร กำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในการดำเนินงานระบบอาหาร

4.แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบอาหาร กำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในการดำเนินงานระบบอาหาร  ๓ กลุ่ม
• กลุ่มที่ ๑ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร • กลุ่มที่ ๒ ประเด็นอาหารปลอดภัย • กลุ่มที่ ๓ ประเด็นโภชนาการสมวัย

5.การกำหนดยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ ด้านระบบอาหาร
6.นำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง • กลุ่มที่ ๑ ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร • กลุ่มที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย • กลุ่มที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการสมวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง และโครงการ ในประเด็น ๑ ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการสมวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
22,600.00 4,000.00 54,506.00 3,701.00 0.00 0.00 84,807.00 lock_open