สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบอาหารร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบอาหารร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

30 มีนาคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงการดำเนินงานแผนงานทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรม
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอสถานการณ์ระบบอาหารในจังหวัดระนอง
 • จัดตั้งคณะทำงานแผนงานทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานแผนงานทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง
 • แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 3,000.00 31,737.00 0.00 0.00 0.00 40,737.00 lock_open