สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ปรึกษาหารือการดำเนินงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

ปรึกษาหารือการดำเนินงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

19 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือวางแผนการทำงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 1,000.00 12,374.00 0.00 0.00 0.00 16,874.00 lock_open