สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : ผลักดันการนำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง สู่การปฎิบัติ โดยการบรรจุแผนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น โดยจะบูรณาการเรื่องการจัดการปัจจัยเสี่ยงและการจัดการปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เข้ากับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการต่อยอดระดับจังหวัดไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ระดับโซนอันดามัน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : การพัฒนากลไกและรูปแบบการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่โซนอันดามัน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : ยกระดับกลไกการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคสื่อ สถาบันวิชาการ กับ สสส. เช่น การจัดหลักหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนกับสุขภาวะ

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้