สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : ผลักดันให้มีการนำแนวปฏิบัติ(guideline /procedure) ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม ไปใช้จริงในพื้นที่ทั้งในระดับ รพสต./รพช./รพท./และ รพศ.

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาปรับปรุง แนวทางปฏิบัติ สู่การจัดทำมาตรฐานการพยาบาล

รวม 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้