สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ธุรกิจการเลี้ยงสุกรด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสุกรของชุมชนในบ้านหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน

ฟาร์มสุกรของเกษตรกร

ไม่มีรายละเอียด