สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานสร้างสุขภาคใต้ #12

งานสร้างสุขภาคใต้
sss_logo.png ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png สุขภาพแห่งชาติ.jpg สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ_2.jpg PSU-logo-Original.png
cloud_download กำหนดการ งานสร้างสุข cloud_download เอกสารประกอบงานสร้างสุข สรุปข้อเสนอ word สรุปข้อเสนอ pdf

งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12
“สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal”


14 กรกฎาคม 2564

videocam Zoom ID: 93592225182 Passcode: 142189

ห้องประชุม ใช้ในช่วงเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.

08.30 – 09.00 น.ลานสร้างสุขภาคใต้ออนไลน์
ประมวล สรุปผลการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
โดย นายอานนท์ มีศรี
09.00 – 12.00 น. นำเสนอการขับเคลื่อนกระบวนการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในระดับจังหวัด 14 จังหวัดของภาคใต้ โซนอันดามัน
 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดตรัง
 3. จังหวัดพังงา
 4. จังหวัดภูเก็ต
โซนภาคใต้ตอนบน
 1. จังหวัดชุมพร
 2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. จังหวัดระนอง
โซนใต้ล่าง
 1. จังหวัดสตูล
 2. จังหวัดปัตตานี
 3. จังหวัดยะลา
 4. จังหวัดนราธิวาส
โซนใต้กลาง
 1. จังหวัดสงขลา
 2. จังหวัดพัทลุง
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช
12.00 – 13.00 น.ลานสร้างสุขภาคใต้ออนไลน์ : ก้าวไปข้างหน้าสร้างสุขภาคใต้ในวิถี New Normal
โดย นายอานนท์ มีศรี
13.00 – 16.00 น. นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 โดยตัวแทนเครือข่ายสร้างสุขภาคใต้ ให้กับผู้บริหารองค์กร สสส. สช. สปสช. สธ. และ พอช.
 • ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ โดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล
 • ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
 • ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายไมตรี จงไกรจักร์
 • ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร โดย นายทวีวัตร เครือสาย
 • ประเด็นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดย นายสามารถ สุวรรณภักดี
 • ประเด็นจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ โดย นายอานนท์ มีศรี ให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 6 ประเด็นและเสวนา เรื่อง สานพลังสู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal โดย
 • ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
 • ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 • นายแพทย์อภิชาติ รอดสม
 • รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
 • นายปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการเสวนา โดย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
16.10 – 16.30 น.
 • พิธีส่งมอบเจ้าภาพปีถัดไป (กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 • พิธีปิด