สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บริการห้องประชุม

อัตราค่าเช่าห้องประชุม สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC)

กรณีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. ห้อง 1401 คิดอัตราห้องประชุม 5,000 บาท/วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 30-40 คน
 2. ห้อง 1402 คิดอัตราห้องประชุม 8,000 บาท/วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 80-120 คน
 3. ห้อง 1403 คิดอัตราห้องประชุม 3,000 บาท/วัน รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 10-25 คน
 4. ห้อง 1405 คิดอัตราห้องประชุม 3,000 บาท/วัน รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 10-25 คน
กรณีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คิดอัตราเฉพาะค่าไฟฟ้า)
 1. ห้อง 1401 คิดอัตราห้องประชุม 3,000 บาท/วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 30-40 คน
 2. ห้อง 1402 คิดอัตราห้องประชุม 4,000 บาท/วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 80-120 คน
 3. ห้อง 1403 คิดอัตราห้องประชุม 2,000 บาท/วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 10-25 คน
 4. ห้อง 1405 คิดอัตราห้องประชุม 2,000 บาท/วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 10-25 คน
อาหารและอาหารว่าง ติดต่อ คุณ พัฒนี โทร. 083-6246951
ในกรณีที่ต้องการหลักฐานการจองห้องประชุม *ในกรณีที่ต้องการหลักฐานสำหรับเบิกจ่ายค่าห้องประชุมสามารถได้ทำได้โดยการ ดาวน์โหลด [1] และนำมายืนขอลายเซ็นอนุมัติใช้ห้องประชุมได้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC)
**ในกรณีต้องการหลักฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งแบบฟอร์มการข้อใช้ห้องประชุมที่กรอกแล้วมาได้ที่ [2] และแจ้งกลับมายังสถาบันที่ได้ 074-282900

รูปแบบการชำระ

หน่วยงานภายนอกโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)เลขที่บัญชี 565-300022-1 ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
หน่วยงานภายใน(มอ)โอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)เลขที่บัญชี 565-448123-4 ชื่อบัญชี "สถาบันนโยบายสาธารณะ"
input ส่งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 • เบอร์สำหรับติดต่อ
 • ติดต่อรายละเอียดการจัดห้องประชุม 074-202904
 • ติดต่อรายละเอียดการชำระเงิน 074-202900-2

* กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าบริการได้ที่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) พร้อมแจ้งวันและห้องที่ใช้บริการหรือหมายเหตุอื่นๆ