สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

หลักสูตรการจัดการระบบสุุขภาพ

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ โดยมีเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนเพื่อให้เป็นกำลังหลักของสังคม และยึดตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง


ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดำเนินไปตลอดชีวิต


การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการดังกล่าวข้างต้นนำสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวน การจัดการเรียนรู้ ที่ มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดำเนินการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • pongthep3.png

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

  ปร.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร), ม.ขอนแก่น, 2550 ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ สนส. ม.อ.
 • drkullatas.jpg

  ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร

  Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม่, 2552 ตำแหน่ง: อาจารย์ สนส. ม.อ.
 • DSC_5816.jpg

  ดร.เพ็ญ สุขมาก

  ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), ม.สงขลานครินทร์, 2557 ตำแหน่ง: อาจารย์ สนส. ม.อ.
 • ajsho.jpg

  ดร.ซอฟียะห์ นิมะ

  ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 ตำแหน่ง: อาจารย์ สนส. ม.อ.
 • KSN025.jpg

  ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

  Ph.D. (Epidemiology), ม.สงขลานครินทร์, 2551 ตำแหน่ง: อาจารย์ สนส. ม.อ.
 • KSN025.jpg

  ดร.ซูวารี มอซู

  ตำแหน่ง: อาจารย์ สนส. ม.อ.
 • KSN025.jpg

  ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์

  ตำแหน่ง: อาจารย์ สนส. ม.อ.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Health System Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Health System Management)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ
 • กลุ่มวิชาการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
 • กลุ่มวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 • กลุ่มวิชากระบวนการนโยบายสาธารณะ
reorder ข้อมูลหลักสูตรฉบับเต็ม edit_note ลิงค์สมัครเข้าศึกษาแบบออนไลน์

แบบฟอร์มและคู่มือนักศึกษา

:: แบบฟอร์ม บว. สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก ::

:: แบบคำร้อง สนส. ::

:: ประกาศ-แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนการศึกษา ::

:: แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอจริยธรรมด้านการวิจัย ::

ระบบสารสนเทศ