สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.พงค์เทพ ,สช.,สสส. ประชุมกรรมมาธิการสันนิบาตเทศบาล นำเสนอคู่มือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ

อ.พงค์เทพ ,สช.,สสส. ประชุมกรรมมาธิการสันนิบาตเทศบาล นำเสนอคู่มือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ

วัน พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 2 มิ.ย. 65 13:55 น.