รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 9,000.00(11.06%) 0.00(0.00%) 69,118.00(84.91%) 3,179.00(3.91%) 0.00(0.00%) 100.00(0.12%) 81,397.00 80,000.00 101.75%
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,200.00(2.74%) 0.00(0.00%) 77,385.00(96.41%) 182.00(0.23%) 0.00(0.00%) 500.00(0.62%) 80,267.00 80,000.00 100.33%
การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 4,500.00(5.63%) 2,000.00(2.50%) 73,500.00(91.88%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 80,000.00 80,000.00 100%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00(0.00%) 25,000.00(15.15%) 110,000.00(66.67%) 30,000.00(18.18%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 165,000.00 165,000.00 100%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 77,300.00(46.55%) 0.00(0.00%) 78,245.00(47.12%) 10,517.00(6.33%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 166,062.00 165,000.00 100.64%
โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 39,800.00(26.28%) 0.00(0.00%) 108,940.00(71.94%) 2,700.00(1.78%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 151,440.00 150,000.00 100.96%
โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 54,300.00(35.97%) 0.00(0.00%) 94,660.00(62.70%) 1,520.00(1.01%) 0.00(0.00%) 500.00(0.33%) 150,980.00 150,000.00 100.65%
โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง 139,000.00(34.74%) 0.00(0.00%) 208,207.00(52.03%) 52,761.00(13.18%) 202.00(0.05%) 0.00(0.00%) 400,170.00 400,000.00 100.04%
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 81,500.00(81.50%) 4,000.00(4.00%) 14,500.00(14.50%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 100,000.00 200,000.00 50%
โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 16,802.00(21.00%) 0.00(0.00%) 63,198.00(79.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 80,000.00 200,000.00 40%
โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 74,900.00(49.93%) 3,000.00(2.00%) 61,677.00(41.12%) 8,837.00(5.89%) 1,586.00(1.06%) 0.00(0.00%) 150,000.00 150,000.00 100%
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช 2,000.00(4.69%) 0.00(0.00%) 40,633.00(95.31%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 42,633.00 80,000.00 53.29%
ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช 17,000.00(21.06%) 10,400.00(12.88%) 52,050.00(64.48%) 769.00(0.95%) 0.00(0.00%) 500.00(0.62%) 80,719.00 80,000.00 100.9%
แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 52,500.00(11.41%) 0.00(0.00%) 397,772.00(86.46%) 8,297.00(1.80%) 1,522.00(0.33%) 0.00(0.00%) 460,091.00 400,000.00 115.02%
แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา 357,500.00(34.80%) 1,500.00(0.15%) 646,804.00(62.97%) 11,854.00(1.15%) 9,528.00(0.93%) 0.00(0.00%) 1,027,186.00 979,150.00 104.91%
แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 90,900.00(46.60%) 2,000.00(1.03%) 101,349.00(51.96%) 810.00(0.42%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 195,059.00 190,850.00 102.21%
รวม 16 โครงการ 1,019,202.00 47,900.00 2,198,038.00 131,426.00 12,838.00 1,600.00 3,411,004.00 3,550,000.00 96.08%
สัดส่วน(%) 29.88% 1.4% 64.44% 3.85% 0.38% 0.05% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ