รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 112,000.00(10.11%) 0.00(0.00%) 964,895.00(87.06%) 31,352.00(2.83%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,108,247.00 1,500,000.00 73.88%
การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต 56,000.00(31.00%) 12,250.00(6.78%) 112,420.00(62.22%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 180,670.00 180,000.00 100.37%
การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 72,050.00(59.82%) 0.00(0.00%) 39,788.00(33.04%) 8,600.00(7.14%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 120,438.00 120,200.00 100.2%
การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 68,450.00(44.42%) 1,150.00(0.75%) 82,475.00(53.52%) 1,950.00(1.27%) 81.00(0.05%) 0.00(0.00%) 154,106.00 150,000.00 102.74%
โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ 97,300.00(64.87%) 0.00(0.00%) 52,004.00(34.67%) 622.00(0.41%) 74.00(0.05%) 0.00(0.00%) 150,000.00 150,000.00 100%
โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 51,518.00(41.19%) 0.00(0.00%) 73,068.00(58.42%) 0.00(0.00%) 487.00(0.39%) 0.00(0.00%) 125,073.00 110,000.00 113.7%
งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 57,500.00(20.30%) 20,000.00(7.06%) 191,478.00(67.60%) 1,800.00(0.64%) 0.00(0.00%) 12,480.00(4.41%) 283,258.00 280,000.00 101.16%
แผนงานกลางโซนใต้ล่าง 46,000.00(9.98%) 100,000.00(21.70%) 304,890.00(66.15%) 9,110.00(1.98%) 875.00(0.19%) 0.00(0.00%) 460,875.00 390,000.00 118.17%
แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 1,699,500.00(71.23%) 5,000.00(0.21%) 651,852.00(27.32%) 28,236.00(1.18%) 1,290.00(0.05%) 0.00(0.00%) 2,385,878.00 0.00 INF%
แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 1,500.00(17.22%) 0.00(0.00%) 7,210.00(82.78%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 8,710.00 1,235,000.00 0.71%
พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 34,524.00(19.19%) 36,000.00(20.01%) 90,400.00(50.25%) 16,468.00(9.15%) 0.00(0.00%) 2,519.00(1.40%) 179,911.00 180,000.00 99.95%
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล 18,300.00(9.15%) 17,855.00(8.93%) 116,660.00(58.33%) 42,384.55(21.19%) 0.00(0.00%) 4,800.45(2.40%) 200,000.00 200,000.00 100%
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 12,000.00(6.67%) 54,000.00(30.00%) 105,000.00(58.33%) 3,000.00(1.67%) 0.00(0.00%) 6,000.00(3.33%) 180,000.00 180,000.00 100%
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 180,460.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 180,460.00 179,920.00 100.3%
รวม 14 โครงการ 2,326,642.00 246,255.00 2,972,600.00 143,522.55 2,807.00 25,799.45 5,717,626.00 4,855,120.00 117.76%
สัดส่วน(%) 40.69% 4.31% 51.99% 2.51% 0.05% 0.45% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ