รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ทต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 50,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 50,000.00 80,000.00 62.5%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 7,600.00(9.50%) 8,200.00(10.25%) 0.00(0.00%) 63,700.00(79.63%) 0.00(0.00%) 500.00(0.63%) 80,000.00 80,000.00 100%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 18,150.00(22.69%) 61,850.00(77.31%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 80,000.00 80,000.00 100%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 5,850.00(7.31%) 74,150.00(92.69%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 80,000.00 80,000.00 100%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 33,400.00(47.04%) 37,600.00(52.96%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 71,000.00 80,000.00 88.75%
(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ยะรัง ต.ยะรัง จ.นราธิวาส 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 60,900.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 60,900.00 80,000.00 76.13%
รวม 6 โครงการ 7,600.00 8,200.00 118,300.00 287,300.00 0.00 500.00 421,900.00 480,000.00 87.9%
สัดส่วน(%) 1.8% 1.94% 28.04% 68.1% 0% 0.12% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ