ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

by Pawint Saeku @2 ก.ย. 65 09:38 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.
ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4233) ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้
ลำดับเลขที่นั่งสอบชื่อ - สกุล
1.008นางสาวสุคนธ์ แซ่อึ้ง
2.009นางสาวกนกพร ใจเพียร
3.010นางสาวภัทรวรินทร์ มีผล
4.015นางสาวศศิวิมล รุ่งบานจิต
5.020นางสาวณัฐพัชร์ เส้งนุ้ย
6.022นายภาณุวิชญ์ บุญเนื่อง
**โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1405 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Relate topics