ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

by Pawint Saeku @25 ส.ค. 65 09:58 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

ตามประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 4233) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี

ลำดับเลขที่นั้งสอบ ชื่อ - สกุล
1.001 นางสาวจิรภัทร ขุนฤทธิ์
2.002 นายเอกพันธ์ คงชีพา
3.003 นางสาวธนญดา ก้องพีรากร
4.004 นางสาวกัตติกาญจน์ คชรัตน
5.005 นางสาวศุภลักษณ์ บุญชู
6.006 นายนิฟารีส ศรีญามา
7.007 นางสาวเรืองชุภา ด้วงดี
8.008 นางสาวสุคนธ์ แซ่อึ้ง
9.009 นางสาวกนกพร ใจเพียร
10.010 นางสาวภัทรวรินทร์ มีผล
11.011 นางพิชยา วรรณมาศ
12.012 นางสาวปทุมรัตน์ ยุเด็น
13.013 นางสาวชลธิรา แก้วเสน
14.014 นางสาวอสมาภรณ์ ขาวเต็มดี
15.015 นางสาวศศิวิมล รุ่งบานจิต
16.016 นางสาวมาริษา กาฬศรี
17.017 นางสาวบุษบา สกุลหรัง
18.018 นางสาววิธาริน จงจิตร
19.019 นางสาวทิภาพร สมบูรณ์
20.020 นางสาวณัฐพัชร์ เส้งนุ้ย
21.021 นางสาวเกตุกมล หมื่นแก้ว
22.022 นายภาณุวิชญ์ บุญเนื่อง
23.023 นางสาววาลีด้า บูหวัง
24.024 นางสาวพรรณทิพย์ อินทมณี
25.025 นางนภาพร รอดประดิษฐ
26.026 นางสาวจุติพร พุ่มเอี่ยม
27.027 นางสาวณิชกานต์ ไชยจรัส

Relate topics