รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ 139,900.00(34.60%) 15,420.00(3.81%) 240,005.00(59.36%) 4,505.00(1.11%) 4,500.00(1.11%) 0.00(0.00%) 404,330.00 400,000.00 101.08%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 66,000.00(66.00%) 0.00(0.00%) 27,250.00(27.25%) 6,750.00(6.75%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 100,000.00 100,000.00 100%
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน 83,000.00(54.75%) 0.00(0.00%) 68,588.00(45.25%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 151,588.00 150,000.00 101.06%
โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 187,900.00(27.85%) 70,613.00(10.47%) 226,050.00(33.51%) 64,500.00(9.56%) 34,841.00(5.16%) 90,729.00(13.45%) 674,633.00 800,000.00 84.33%
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) 27,300.00(52.78%) 500.00(0.97%) 23,920.00(46.25%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 51,720.00 50,000.00 103.44%
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ 21,900.00(41.96%) 1,500.00(2.87%) 28,143.50(53.92%) 655.00(1.25%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 52,198.50 50,000.00 104.4%
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 26,700.00(24.84%) 2,800.00(2.60%) 75,000.00(69.77%) 3,000.00(2.79%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 107,500.00 100,000.00 107.5%
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล 17,000.00(16.92%) 24,000.00(23.88%) 54,680.00(54.41%) 4,820.00(4.80%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 100,500.00 100,000.00 100.5%
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 38,000.00(32.94%) 0.00(0.00%) 77,378.00(67.06%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 115,378.00 100,000.00 115.38%
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 29,500.00(24.62%) 0.00(0.00%) 90,315.00(75.38%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 119,815.00 100,000.00 119.82%
ประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง 60,500.00(56.33%) 19,500.00(18.16%) 27,400.00(25.51%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 107,400.00 100,000.00 107.4%
แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน 110,400.00(15.01%) 0.00(0.00%) 609,781.00(82.89%) 15,021.00(2.04%) 414.00(0.06%) 0.00(0.00%) 735,616.00 600,000.00 122.6%
แผนงานกลางโซนอันดามัน 913,900.00(83.16%) 0.00(0.00%) 185,086.00(16.84%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,098,986.00 400,000.00 274.75%
วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง 159,500.00(39.84%) 9,000.00(2.25%) 228,233.00(57.00%) 3,659.00(0.91%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,392.00 400,000.00 100.1%
รวม 14 โครงการ 1,881,500.00 143,333.00 1,961,829.50 102,910.00 39,755.00 90,729.00 4,220,056.50 3,450,000.00 122.32%
สัดส่วน(%) 44.58% 3.4% 46.49% 2.44% 0.94% 2.15% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ