รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) 181,300.00(50.59%) 13,500.00(3.77%) 107,337.00(29.95%) 0.00(0.00%) 30.00(0.01%) 56,205.00(15.68%) 358,372.00 1,200,000.00 29.86%
โครงการการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ 106,500.00(61.75%) 0.00(0.00%) 34,824.00(20.19%) 2,080.00(1.21%) 1,480.00(0.86%) 27,578.00(15.99%) 172,462.00 3,484,772.00 4.95%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 295,700.00(33.73%) 0.00(0.00%) 560,716.00(63.96%) 11,747.00(1.34%) 8,460.00(0.97%) 0.00(0.00%) 876,623.00 10,000,000.00 8.77%
รวม 3 โครงการ 583,500.00 13,500.00 702,877.00 13,827.00 9,970.00 83,783.00 1,407,457.00 14,684,772.00 9.58%
สัดส่วน(%) 41.46% 0.96% 49.94% 0.98% 0.71% 5.95% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ