รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 1-6 656,400.00(39.30%) 0.00(0.00%) 1,002,368.00(60.01%) 11,489.50(0.69%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,670,257.50 3,265,000.00 51.16%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 10 340,600.00(45.60%) 0.00(0.00%) 230,960.00(30.92%) 1,881.00(0.25%) 0.00(0.00%) 173,520.00(23.23%) 746,961.00 1,345,000.00 55.54%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 11 68,100.00(74.80%) 0.00(0.00%) 19,180.00(21.07%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 3,760.00(4.13%) 91,040.00 200,000.00 45.52%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 12 446,300.00(36.99%) 0.00(0.00%) 708,252.00(58.70%) 37,789.00(3.13%) 100.00(0.01%) 14,100.00(1.17%) 1,206,541.00 2,460,000.00 49.05%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7 74,400.00(43.53%) 1,000.00(0.59%) 86,400.00(50.55%) 5,835.00(3.41%) 0.00(0.00%) 3,277.00(1.92%) 170,912.00 940,000.00 18.18%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 8 22,400.00(14.67%) 0.00(0.00%) 126,740.00(82.99%) 3,584.00(2.35%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 152,724.00 200,000.00 76.36%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 9 65,888.00(57.31%) 0.00(0.00%) 48,769.00(42.42%) 130.00(0.11%) 172.00(0.15%) 0.00(0.00%) 114,959.00 200,000.00 57.48%
งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ 475,800.00(55.74%) 0.00(0.00%) 238,238.00(27.91%) 0.00(0.00%) 438.00(0.05%) 139,143.00(16.30%) 853,619.00 15,000,000.00 5.69%
รวม 8 โครงการ 2,149,888.00 1,000.00 2,460,907.00 60,708.50 710.00 333,800.00 5,007,013.50 23,610,000.00 21.21%
สัดส่วน(%) 42.94% 0.02% 49.15% 1.21% 0.01% 6.67% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ