รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 1-6 889,500.00(36.20%) 0.00(0.00%) 1,539,446.00(62.65%) 28,337.50(1.15%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,457,283.50 3,265,000.00 75.26%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 10 385,100.00(35.44%) 0.00(0.00%) 342,710.00(31.54%) 6,971.00(0.64%) 120.00(0.01%) 351,575.00(32.36%) 1,086,476.00 1,345,000.00 80.78%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 11 90,100.00(72.64%) 0.00(0.00%) 28,410.00(22.91%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 5,520.00(4.45%) 124,030.00 200,000.00 62.02%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 12 688,400.00(37.61%) 0.00(0.00%) 1,084,762.00(59.27%) 40,989.00(2.24%) 100.00(0.01%) 16,100.00(0.88%) 1,830,351.00 2,460,000.00 74.4%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 13 15,500.00(72.77%) 0.00(0.00%) 5,800.00(27.23%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 21,300.00 200,000.00 10.65%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7 196,000.00(39.18%) 1,000.00(0.20%) 294,120.00(58.80%) 5,835.00(1.17%) 0.00(0.00%) 3,277.00(0.66%) 500,232.00 940,000.00 53.22%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 8 22,400.00(14.67%) 0.00(0.00%) 126,740.00(82.99%) 3,584.00(2.35%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 152,724.00 200,000.00 76.36%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 9 65,888.00(57.31%) 0.00(0.00%) 48,769.00(42.42%) 130.00(0.11%) 172.00(0.15%) 0.00(0.00%) 114,959.00 200,000.00 57.48%
งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ 475,800.00(55.74%) 0.00(0.00%) 238,238.00(27.91%) 0.00(0.00%) 438.00(0.05%) 139,143.00(16.30%) 853,619.00 15,000,000.00 5.69%
รวม 9 โครงการ 2,828,688.00 1,000.00 3,708,995.00 85,846.50 830.00 515,615.00 7,140,974.50 23,810,000.00 29.99%
สัดส่วน(%) 39.61% 0.01% 51.94% 1.2% 0.01% 7.22% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ