directions_run

(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ 10 10,000.00 10,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการปลูกผัก 10 10,000.00 10,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 10 10,000.00 10,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมเลี้ยงเป็ดชวา 6 10,000.00 10,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 10 31,000.00 31,000.00
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรม 4 9,000.00 0.00
รวม 50 80,000.00 6 71,000.00