(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่1 กันยายน 2564
1
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย psuundp8
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.คัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมในการเลี้ยงไก่ มีรายชื่ออยู่ในบัญชีซากาตของมัสยิด 2.อบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่
3.สนับสนุนกระบวนการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพ
4.ติดตามประเมินผลการเลี้ยงไก่ไข่
5.นำผลผลิตขาย และมอบไก่ไข่ให้เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ 10 ครอบครัว 6.ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ10 ครอบครัว เพื่อใช้ในการติดตาม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการรวมกลุ่มเพื่อเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 10 ราย 2.เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ 10 ครอบครัว ได้เสริมโปรตีนจนเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่