(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า1 กันยายน 2564
1
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย psuundp8
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.คัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมในการรวมกลุ่มมีรายชื่ออยู่ในบัญชีซากาตของมัสยิด 2.อบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด 3.สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 4.สนับสนุนกระบวนเพาะเห็ดให้มีประสิทธิภาพ
5.ติดตามประเมินผล 6.ทำการตลาดขายตามเพจ รถหาบแร่ 5.นำผลผลิตขาย และสนับสนุนเห็ด 10 ครอบครัว 6.ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ10 ครอบครัว เพื่อใช้ในการติดตาม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีโรงเรือนเพื่อชุมชน 1 แห่ง 2.มีรายได้แก่ผู้ดูแลกลุ่มเปาะบาง ผู้พิการ และยากจน อย่าง 1,000 บาท/เดือน 3.เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ 10 ครอบครัว ได้เสริมอาหารจนเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่