วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยการส่งเสริมกลุ่มเคือข่ายในการทำเกษตร ปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลปูยุด

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตอาหารปลอดภัย ในข้อ ๑ เข้าสู่ครอบครัวคนด้อยโอกาส และคนยากจน และตลาดนัดอาหารปลอดภัย/ตลาดอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลปูยุด

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ในพื้นที่ตำบลปูยุด

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ 10.00 10,000.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการปลูกผัก 10.00 10,000.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 10.00 10,000.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมเลี้ยงเป็ดชวา 6.00 10,000.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 10.00 31,000.00 -
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 กิจกรรมประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรม 4.00 9,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้