เวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคลื่อน CBT อันดามัน

  • photo  , 1280x960 pixel , 119,835 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 66,126 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 103,678 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 66,012 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 63,483 bytes.

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.  จัดเวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคลื่อน CBT อันดามัน  วันที่ 3 เมษายน 2564 จ.กระบี่