สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)

photo  , 1024x151 pixel , 181,028 bytes.
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)

Public Policy Institute

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศวนส. ครั้งที่ 1

@28 ส.ค. 63 11:04
โครงการ ศวนส. (ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศวนส. ครั้งที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2563ณ ห้อง ประชุม 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การท่องเที่ยวโดยชุมชน: CBT กับยุทธศาสตร์อันดามัน

@8 ก.ค. 63 12:06
การท่องเที่ยวโดยชุมชน: CBT เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน หลาย ๆ ชุมชนในประเทศไทยที่มีศักยภาพ พยายามปรับตัวและพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักผ่อนพร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู้วิถีชิวิตของชุมชน สนส.และเครือข่ายคณะทำงานในพื้นที่โซนอันดาม้น จึงได้ดำเนินการป

ศวนส ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพืี้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อน แผนอาหารภาคใต้

@29 มิ.ย. 63 12:02
สถาบันนโยบายสาธารณะ สนส. ม.อ. โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฯ ร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารภาคใต้ ในประเด็น 1.พืชร่วมยาง 2.เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ และ 3.ตำบลบูรณาการระบบอาหาร จากจังหวัด ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงาน ฯ เพื่อให้คนใต้มี #คว

หัวข้อทั้งหมด

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

show ชื่่อโครงการจาก http://ppi.psu.ac.th/project/list?set=1522

ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1523

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1546

การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1547

งานสื่อสาธารณะ

show ชื่่อโครงการจาก https://ppi.psu.ac.th/project/list?set=1548