รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 30,000.00(15.00%) 10,000.00(5.00%) 160,000.00(80.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 200,000.00 200,000.00 100%
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 100,458.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 100,458.00 100,000.00 100.46%
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6,000.00(5.39%) 0.00(0.00%) 105,300.00(94.61%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 111,300.00 100,000.00 111.3%
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 38,800.00(19.31%) 11,500.00(5.72%) 146,976.00(73.15%) 3,640.00(1.81%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 200,916.00 200,000.00 100.46%
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง 15,540.00(7.75%) 35,000.00(17.46%) 147,401.00(73.53%) 2,525.00(1.26%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 200,466.00 200,000.00 100.23%
โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 209,200.00(20.90%) 20,000.00(2.00%) 708,475.00(70.78%) 35,385.00(3.53%) 27,940.00(2.79%) 0.00(0.00%) 1,001,000.00 1,000,000.00 100.1%
โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) 56,700.00(12.58%) 0.00(0.00%) 381,578.00(84.68%) 9,970.00(2.21%) 2,341.00(0.52%) 0.00(0.00%) 450,589.00 450,000.00 100.13%
โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% 20,500.00(10.17%) 16,500.00(8.18%) 148,440.00(73.61%) 16,218.00(8.04%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 201,658.00 200,000.00 100.83%
แผนงานกลางโซนใต้บน ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ เด็กเยาวชน ครอบครัว ผู้ด้วยโอกาส และแรงงานนอกระบบ 21,000.00(20.34%) 0.00(0.00%) 82,259.00(79.66%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 103,259.00 500,000.00 20.65%
แผนงานกลางโซนใต้บน 1,945,300.00(65.17%) 0.00(0.00%) 1,027,093.60(34.41%) 12,415.00(0.42%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,984,808.60 3,450,000.00 86.52%
รวม 10 โครงการ 2,343,040.00 93,000.00 3,007,980.60 80,153.00 30,281.00 0.00 5,554,454.60 6,400,000.00 86.79%
สัดส่วน(%) 42.18% 1.67% 54.15% 1.44% 0.55% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ