directions_run

โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้บน
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 60-ข-084
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรวรรณ เล็กมาก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ต.คลองท่อมเหนือ ต.คลองพน และตำบลทรายขาว
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2561 1 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2562 100,000.00
2 1 ธ.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 80,000.00
3 1 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนเป็น “คลองท่อมโมเดล” แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100%

ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน อบต. คลองท่อมเหนือได้รับการเสริมศักยภาพการทำงาน ในเชิงวิชาการ โดยเป้าหมายของการสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างเป็นรูปธรรม

2 เพื่อจัดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์/การติดป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน มีการปรับปรุง พัฒนาด้วยรูปแบบที่สะท้อนถึงการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพได้อย่างแท้จริง ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

3 เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คลองท่อมโมเดล แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% เครือข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายครู/เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ด้านสุขภาวะ ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายครู/ เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

4 เพื่อถอดบทเรียน และนำเสนอ “คลองท่อมโมเดล” ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% นำสู่วาระจังหวัดกระบี่ได้

เกิดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “คลองท่อมโมเดล” แหล่งท่องเที่ยวปลอด บุหรี่ 100% ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการสามารถเป็นข้อมูลทางวิชาการที่จะเป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพดีต่อไปได้

5 เพื่อเพิ่มปัจจัยเสริมทางสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3 อ 2 ส

ชุมชนมีบุคคลต้นแบบ โดยผู้นำชุมชนและ อสม.ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 80 และเป็นต้นแบบเชิญชวนประชาชนให้เลิกบุหรี่

6 เพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ ให้กับประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการอุบัติเหตุ

7 ไไ

ไไ

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 51.00 4 32,100.00
15 ธ.ค. 60 - 15 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน โครงการคลองท่อมเหนือโมเดล 0 9.00 6,400.00
1 - 28 ก.พ. 61 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ คลองท่อมโมเดล น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 0 12.00 0.00
21 พ.ค. 61 - 21 ก.ค. 61 กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 0 26.00 14,900.00
11 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่ เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่ 0 4.00 10,800.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 10:24 น.