รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
งานกลาง งานประเมินผลภายใน 86,260.00(23.99%) 5,000.00(1.39%) 259,338.00(72.12%) 8,537.00(2.37%) 465.00(0.13%) 0.00(0.00%) 359,600.00 0.00 INF%
ประเมินผลภายใน การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 13,000.00(62.74%) 2,700.00(13.03%) 3,782.00(18.25%) 740.00(3.57%) 500.00(2.41%) 0.00(0.00%) 20,722.00 105,000.00 19.74%
ประเมินผลภายใน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 47,000.00(61.37%) 20,000.00(26.11%) 8,890.00(11.61%) 0.00(0.00%) 200.00(0.26%) 500.00(0.65%) 76,590.00 105,000.00 72.94%
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง 28,000.00(75.73%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,020.00(2.76%) 7,952.00(21.51%) 36,972.00 120,000.00 30.81%
ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 11,500.00(41.40%) 0.00(0.00%) 1,775.00(6.39%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 14,500.00(52.21%) 27,775.00 120,000.00 23.15%
ประเมินผลภายใน ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร 4,000.00(23.11%) 1,500.00(8.67%) 5,705.00(32.97%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 6,100.00(35.25%) 17,305.00 120,000.00 14.42%
รวม 6 โครงการ 189,760.00 29,200.00 279,490.00 9,277.00 2,185.00 29,052.00 538,964.00 570,000.00 94.56%
สัดส่วน(%) 35.21% 5.42% 51.86% 1.72% 0.41% 5.39% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ