รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ชุมพร 25,144.00(12.95%) 0.00(0.00%) 163,698.00(84.34%) 5,260.00(2.71%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 194,102.00 302,000.00 64.27%
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช 20,500.00(22.48%) 2,500.00(2.74%) 66,386.00(72.81%) 0.00(0.00%) 1,794.00(1.97%) 0.00(0.00%) 91,180.00 0.00 INF%
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส 13,500.00(9.96%) 7,000.00(5.17%) 107,680.00(79.46%) 6,032.00(4.45%) 1,304.00(0.96%) 0.00(0.00%) 135,516.00 302,000.00 44.87%
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ระนอง 48,100.00(18.26%) 15,700.00(5.96%) 195,895.00(74.37%) 3,701.00(1.41%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 263,396.00 400,000.00 65.85%
งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 66,500.00(17.06%) 5,500.00(1.41%) 314,557.00(80.72%) 3,150.00(0.81%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 389,707.00 0.00 INF%
รวม 5 โครงการ 173,744.00 30,700.00 848,216.00 18,143.00 3,098.00 0.00 1,073,901.00 1,004,000.00 106.96%
สัดส่วน(%) 16.18% 2.86% 78.98% 1.69% 0.29% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ