รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 26,520,986.00 2,691,995.53 52,090,868.07 2,757,207.08 193,183.00 5,055,780.68 89,310,020.36 153,629,005.50 58%
จังหวัดกระบี่ 522,350.00 16,572.00 591,321.00 7,808.00 0.00 18,899.00 1,156,950.00 150,000.00 771%
จังหวัดชุมพร 26,800.00 22,500.00 114,540.00 0.00 0.00 0.00 163,840.00 80,000.00 205%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 13,500.00 1,500.00 70,560.00 2,240.00 0.00 0.00 87,800.00 100,000.00 88%
จังหวัดนราธิวาส 1,000.00 0.00 5,850.00 74,150.00 50,320.00 0.00 131,320.00 180,000.00 73%
จังหวัดบุรีรัมย์ 65,888.00 0.00 48,769.00 130.00 172.00 0.00 114,959.00 200,000.00 57%
จังหวัดปัตตานี 0.00 25,850.00 112,450.00 99,450.00 0.00 0.00 237,750.00 440,000.00 54%
จังหวัดพังงา 90,800.00 30,000.00 33,308.00 539.00 0.00 9,998.00 164,645.00 0.00 INF%
จังหวัดพัทลุง 24,000.00 0.00 8,910.00 0.00 0.00 0.00 32,910.00 0.00 INF%
จังหวัดภูเก็ต 964,400.00 2,533,000.00 1,929,030.23 19,628.00 0.00 4,617,542.00 10,063,600.23 5,000,000.00 201%
จังหวัดยะลา 7,600.00 8,200.00 0.00 63,700.00 0.00 500.00 80,000.00 80,000.00 100%
จังหวัดสงขลา 54,300.00 18,500.00 14,550.00 5,250.00 0.00 0.00 92,600.00 120,000.00 77%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 42,600.00 0.00 16,964.00 0.00 0.00 0.00 59,564.00 75,000.00 79%
รวม 28,334,224.00 5,348,117.53 55,037,120.30 3,030,102.08 243,675.00 9,702,719.68 101,695,958.59 160,054,005.50 64%
สัดส่วน(%) 28% 5% 54% 3% 0% 10% 100%