รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 22,219,289.00 2,108,394.53 44,584,263.07 2,438,082.08 175,436.00 3,514,313.24 75,039,777.92 122,499,005.50 61%
จังหวัดกระบี่ 186,150.00 4,000.00 281,950.00 3,365.00 0.00 18,899.00 494,364.00 150,000.00 330%
จังหวัดชุมพร 15,300.00 0.00 111,390.00 0.00 0.00 0.00 126,690.00 80,000.00 158%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 13,500.00 1,500.00 70,560.00 2,240.00 0.00 0.00 87,800.00 100,000.00 88%
จังหวัดนราธิวาส 1,000.00 0.00 5,850.00 74,150.00 50,320.00 0.00 131,320.00 180,000.00 73%
จังหวัดบุรีรัมย์ 65,888.00 0.00 48,769.00 130.00 172.00 0.00 114,959.00 200,000.00 57%
จังหวัดปัตตานี 0.00 25,850.00 112,450.00 99,450.00 0.00 0.00 237,750.00 440,000.00 54%
จังหวัดพังงา 90,800.00 30,000.00 33,308.00 539.00 0.00 9,998.00 164,645.00 0.00 INF%
จังหวัดภูเก็ต 728,500.00 11,000.00 916,744.00 7,821.00 0.00 3,939,447.00 5,603,512.00 5,000,000.00 112%
จังหวัดยะลา 7,600.00 8,200.00 0.00 63,700.00 0.00 500.00 80,000.00 80,000.00 100%
จังหวัดสงขลา 54,300.00 18,500.00 14,550.00 5,250.00 0.00 0.00 92,600.00 120,000.00 77%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 42,600.00 0.00 16,964.00 0.00 0.00 0.00 59,564.00 75,000.00 79%
รวม 23,424,927.00 2,207,444.53 46,196,798.07 2,694,727.08 225,928.00 7,483,157.24 82,232,981.92 128,924,005.50 64%
สัดส่วน(%) 28% 3% 56% 3% 0% 9% 100%