directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 ค่าประสานงานตลอดโครงการ 15 6,000.00 6,000.00
27 เม.ย. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการ (พชอ) 15 6,300.00 2,100.00
25 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการดำเนินงานผู้สูงอายุ ครั้งที่2 15 4,000.00 2,100.00
9 - 24 ก.ค. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน 100 16,800.00 16,800.00
6 - 22 ส.ค. 61 สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน 12 16,800.00 16,800.00
22 พ.ย. 61 พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร 120 16,800.00 16,800.00
23 พ.ย. 61 ประชุมสรุปผลและพัฒนาคณะกรรมการชมรมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน 120 16,800.00 16,800.00
7 ธ.ค. 61 จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานข้อมูลผู้สูงอายุ 15 9,000.00 9,000.00
18 ธ.ค. 61 นำเสนอผลงานชมรมผู้สูงอายุในงานวันดอกลำดวน 200 20,000.00 20,000.00
21 ธ.ค. 61 นำเสนอประเด็นผู้สูงอายุต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 35 4,900.00 4,900.00
รวม 647 117,400.00 10 111,300.00