directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

assignment
บันทึกกิจกรรม
นำเสนอประเด็นผู้สูงอายุต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ21 ธันวาคม 2561
21
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเด็นผู้สูงอายุเป็นนโยบายหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นำเสนอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอจัดตั้งประเด็นผู้สูงอายุในการดำเนินงานปีต่อๆไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 38 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

-คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) -ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

นำเสนอผลงานชมรมผู้สูงอายุในงานวันดอกลำดวน18 ธันวาคม 2561
18
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอผลงานและรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพร่วมกันในระดับอำเภอ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ประชาสัมพันธ์ -จัดบูธนำเสนอผลงาน -เสวนาเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ -มอบเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ -มอบเกียตริบัตรชมรมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 200 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย

-ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ 13 เครือข่าย
-รพ.สต. -สสอ. -รพ.บ้านนาสาร -อปท

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดทำเอกสารผลการดำเนินงานข้อมูลผู้สูงอายุ7 ธันวาคม 2561
7
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการนำเสนอประเด็นผู้สูงอายุเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-สสอ.รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่นำเสนอเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีข้อมูลการดำเนินงาน -มีการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการฯ -สสอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมสรุปผลและพัฒนาคณะกรรมการชมรมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน23 พฤศจิกายน 2561
23
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการและถอดบทเรียน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาสาร22 พฤศจิกายน 2561
22
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

สรุปผลการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-สรุปการดำเนินงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ -มีแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนงาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

1.อปท 2.ชุมชน 3.คณะกรรมการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุในระดับพื้นที่

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สรุปและถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน6 สิงหาคม 2561
6
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ลงพื้นที่สำรวจชมรมผู้สูงอายุ 12 พื้นที่ตำบลนาสาร
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีชุดความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน
 • มีแผนปฏิบัติงาน
 • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ 12 พื้นที่ตำบลนาสาร
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 12 คน
ประกอบด้วย
 • ชมรมผู้สูงอายุ 12 พื้นที่ตำบลนาสาร
 • คณะทำงานโครงการ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน9 กรกฎาคม 2561
9
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังของชุมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 12 พื้นที่ ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม ถึง 24กรกฎาคม 2561 -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยท่านสาธารณสุขอำเภอ(คุณอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์) และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (คุณสุวรักษ์ บุญพา)ได้ออกร่วมประชุมเสริมพลังเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั้ง 12ชมรม ได้ร่วมให้นโยบายแก่สมาชิกเครือข่ายชมรม การพัฒนาความเข้มแข็งของชมรม เน้นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ พัฒนาให้เป็นต้นแบบ เพื่อให้แกนนำผู้สูงอายุแต่ละแก่ง ดูแลสมาชิกในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลทุกแห่งในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน สนับสนุนให้แกนนำผู้สูงอายุจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการการจัดบริการให้สมาชิกชมรมได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนในการทำกิจกรรม โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ทั้งที่มีนายก อบต.นายกเทศมนตรีตำบล ให้การสนับสนุน ในการลงพื้นที่ประชุมครั้งนี้ได้บรูรณาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารสภาผู้สูงอายุระดับอำเภอบ้านนาสาร เพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมฯ เน้นให้เป็นประเด็นสำคัยของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ในปีงบ2561 ซึ่งมีนายอำเภอบ้านนาสาร(ท่านบรรเจิด สารีพัฒน์) เป็นประธานในการขับเคลื่อนงาน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ
 • มีแผนการดำเนินงาน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 126 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ชมรมผู้สูงอายุ 12 พื้นที่ คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานโครงการดำเนินงานผู้สูงอายุ ครั้งที่225 พฤษภาคม 2561
25
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมทำความเข้าใจและวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมชมรมฯ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.รูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบของอำเภอนาสาร  การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ (แห่งใหม่)  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนาสาร ,เทศบาลตำบลท่าชี ,อบต.ควนสุบรรณ,อบต.น้ำพรุ

2.ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนผู้สูงอายุ

3.การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนงานในการลงพื้นที่เยี่ยมชมรมฯผู้สูงอายุ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานโครงการ (พชอ)27 เมษายน 2561
27
เมษายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงและแบ่งบทบาทหน้าการดำเนินโครงการฯ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การจัดประชุมคณะทำงานโครงการ ทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุม
 • แจ้งการรับโครงการฯและงบประมาณจาก สจรส.ม.อ.
 • การดำเนินงานโครงการฯตามเป้าหมายที่วางไว้
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานรับทราบการดำเนินโครงการฯ
 • การปฏิบัติงานตามแผนงาน
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการฯ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ค่าประสานงานตลอดโครงการ1 มกราคม 2561
1
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย นิฮาฟีซา นิมะมิง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประสานงานเครือข่ายอย่าต่อเนื่อง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-ประสานงาน ติดตาม ผลการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ค่าประสานการดำเนินงานโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-