สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.

การบริหารโครงการสุขภาวะ (Project and Program Management in Health Promotion)

วันที่ 8 มีนาคม 2564

เวลากิจกรรม/เนื้อหาวิธีการผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
09:00-09:30 หลักการ แนวคิดและภาพเชิงระบบการบริหารจัดการ
ผศ ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และทีมวิทยากร
09:30-11:00 การจัดการเชิงกลยุทธ์สุขภาวะ
การวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
การสร้างฉากทัศน์ วางภาพอนาคต วางจุดหมาย วางเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ
การวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ การแปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
ผศ ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
11:00-12:00 การพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านสุขภาวะ
การเขียนโครงการ สร้างกิจกรรมตามแผน
ผศ ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15:00 การวางแผนและบริหารโครงการ
การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งการจัดหาปัจจัยนำเข้า การจัดกระบวนการ การได้ผลผลิต ผลลัพธ์ และสร้างผลกระทบเชิงบวก
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
15:00-17:00 การวัดและติดตามประเมินผลสำเร็จโครงการ และการถอดบทเรียน
ระบบการติดตาม และ การประเมินผลโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดต่อไป
ผศ ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เวลากิจกรรม/เนื้อหาวิธีการผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
09:00-09:30 สรุปภาพรวมหลักสูตรการสร้างสุขภาพและการบริหารโครงการสุขภาวะ
ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ดร.เพ็ญ สุขมาก
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.หาดใหญ่
10:00-11:15 บทบาทและแนวคิดขององค์กรสร้างเสริมสุขภาวะแบบ สสส.
• องค์กรสร้างเสริมสุขภาวะแบบ สสส.
- บทบาทของ สสส. ในระบบสุขภาพ
ประเทศไทย
- แนวคิดการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ
สสส. และตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
แบบ สสส. (ThaiHealth Working Model)
- ตัวอย่างกรณีศึกษาความสำเร็จในการ
ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมาของ
สสส.
- บทบาทของ สสส. กับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา และอนาคต
ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
11:30-12:00 แลกเปลี่ยนข้อซักถาม ระหว่างผู้เข้าร่วมและวิทยากร
ผู้เข้าร่วม และทีมวิทยากร
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน