directions_run

โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2

รายงานงวด

รายงานการเงินประจำงวด

คำเตือน : โครงการนี้ยังไม่มีการการกำหนดงวด กรุณากำหนดงวด ของโครงการในรายละเอียดโครงการก่อน !!!

รายงานผลงานประจำงวด

รายงานสรุปการเงินโครงการ

1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของ สจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของ สสส.

รายงานฉบับสมบูรณ์

1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของ สจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของ สสส.