directions_run

กาละแมโบราณ หมู่ที่ 7 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

รายงานงวด

รายงานการเงินประจำงวด

คำเตือน : โครงการนี้ยังไม่มีการการกำหนดงวด กรุณากำหนดงวด ของโครงการในรายละเอียดโครงการก่อน !!!

รายงานผลงานประจำงวด

รายงานสรุปการเงินโครงการ

1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของ สจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของ สสส.

รายงานฉบับสมบูรณ์

1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของ สจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของ สสส.