รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล 219,619.00(30.74%) 15,000.00(2.10%) 476,362.00(66.68%) 0.00(0.00%) 3,441.00(0.48%) 0.00(0.00%) 714,422.00 300,000.00 238.14%
ระบบติดตามประเมินผล 28,000.00(6.70%) 100,000.00(23.94%) 288,607.00(69.08%) 1,170.00(0.28%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 417,777.00 400,000.00 104.44%
รวม 2 โครงการ 247,619.00 115,000.00 764,969.00 1,170.00 3,441.00 0.00 1,132,199.00 700,000.00 161.74%
สัดส่วน(%) 21.87% 10.16% 67.56% 0.1% 0.3% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ