รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10 302,800.00(38.38%) 0.00(0.00%) 480,327.00(60.88%) 1,908.00(0.24%) 3,961.00(0.50%) 0.00(0.00%) 788,996.00 760,000.00 103.82%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 99,700.00(14.81%) 0.00(0.00%) 561,631.00(83.41%) 11,971.00(1.78%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 673,302.00 935,000.00 72.01%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 382,000.00(36.10%) 34,499.00(3.26%) 618,823.00(58.48%) 22,935.00(2.17%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,058,257.00 995,000.00 106.36%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา 305,400.00(30.85%) 0.00(0.00%) 406,538.00(41.07%) 11,328.00(1.14%) 359.00(0.04%) 266,231.00(26.90%) 989,856.00 900,000.00 109.98%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2 42,500.00(31.94%) 27,680.00(20.80%) 54,926.00(41.28%) 1,140.00(0.86%) 0.00(0.00%) 6,804.00(5.11%) 133,050.00 115,800.00 114.9%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3 175,000.00(44.12%) 0.00(0.00%) 158,426.00(39.94%) 1,970.00(0.50%) 0.00(0.00%) 61,258.00(15.44%) 396,654.00 655,000.00 60.56%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4 120,100.00(28.69%) 0.00(0.00%) 279,939.00(66.86%) 7,583.00(1.81%) 10,546.00(2.52%) 500.00(0.12%) 418,668.00 1,010,000.00 41.45%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 95,000.00(54.65%) 0.00(0.00%) 51,387.00(29.56%) 1,867.00(1.07%) 79.00(0.05%) 25,500.00(14.67%) 173,833.00 1,040,000.00 16.71%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6 151,000.00(38.16%) 14,700.00(3.72%) 129,710.00(32.78%) 900.00(0.23%) 19,426.00(4.91%) 79,950.00(20.21%) 395,686.00 1,130,000.00 35.02%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7 80,800.00(26.75%) 0.00(0.00%) 215,652.00(71.40%) 3,504.00(1.16%) 0.00(0.00%) 2,097.00(0.69%) 302,053.00 610,000.00 49.52%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8 120,400.00(14.84%) 0.00(0.00%) 662,685.00(81.70%) 27,111.00(3.34%) 768.00(0.09%) 148.00(0.02%) 811,112.00 940,000.00 86.29%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9 64,700.00(12.52%) 0.00(0.00%) 437,197.00(84.61%) 14,679.00(2.84%) 148.00(0.03%) 0.00(0.00%) 516,724.00 655,000.00 78.89%
รวม 12 โครงการ 1,939,400.00 76,879.00 4,057,241.00 106,896.00 35,287.00 442,488.00 6,658,191.00 9,745,800.00 68.32%
สัดส่วน(%) 29.13% 1.15% 60.94% 1.61% 0.53% 6.65% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ