รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี) 112,100.00(48.28%) 36,000.00(15.50%) 81,176.00(34.96%) 1,915.00(0.82%) 0.00(0.00%) 1,000.00(0.43%) 232,191.00 530,000.00 43.81%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการสื่อสารสาธารณะ (ภาคเหนือ, น่าน, ลำพูน) 3,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 3,000.00 1,260,000.00 0.24%
รวม 2 โครงการ 115,100.00 36,000.00 81,176.00 1,915.00 0.00 1,000.00 235,191.00 1,790,000.00 13.14%
สัดส่วน(%) 48.94% 15.31% 34.51% 0.81% 0% 0.43% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ