รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข 1,133,725.00(24.47%) 303,759.00(6.56%) 2,439,330.00(52.65%) 99,881.00(2.16%) 12,477.00(0.27%) 644,292.00(13.91%) 4,633,464.00 5,000,000.00 92.67%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพร 3,200.00(4.36%) 0.00(0.00%) 70,140.00(95.64%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 73,340.00 200,000.00 36.67%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 15,560.00(49.23%) 0.00(0.00%) 16,047.00(50.77%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 31,607.00 200,000.00 15.8%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส 38,200.00(47.47%) 0.00(0.00%) 38,420.00(47.75%) 3,847.00(4.78%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 80,467.00 200,000.00 40.23%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี 14,000.00(45.64%) 0.00(0.00%) 14,600.00(47.60%) 2,072.00(6.76%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 30,672.00 200,000.00 15.34%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสตูล 31,300.00(48.98%) 0.00(0.00%) 32,600.00(51.02%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 63,900.00 200,000.00 31.95%
รวม 6 โครงการ 1,235,985.00 303,759.00 2,611,137.00 105,800.00 12,477.00 644,292.00 4,913,450.00 6,000,000.00 81.89%
สัดส่วน(%) 25.16% 6.18% 53.14% 2.15% 0.25% 13.11% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ