รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข 776,160.00(29.43%) 145,000.00(5.50%) 1,011,097.00(38.33%) 48,712.00(1.85%) 12,277.00(0.47%) 644,292.00(24.43%) 2,637,538.00 5,000,000.00 52.75%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพร 3,200.00(4.36%) 0.00(0.00%) 70,140.00(95.64%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 73,340.00 200,000.00 36.67%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 15,560.00(49.23%) 0.00(0.00%) 16,047.00(50.77%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 31,607.00 200,000.00 15.8%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส 38,200.00(47.47%) 0.00(0.00%) 38,420.00(47.75%) 3,847.00(4.78%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 80,467.00 200,000.00 40.23%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี 14,000.00(45.64%) 0.00(0.00%) 14,600.00(47.60%) 2,072.00(6.76%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 30,672.00 200,000.00 15.34%
งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสตูล 31,300.00(48.98%) 0.00(0.00%) 32,600.00(51.02%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 63,900.00 200,000.00 31.95%
รวม 6 โครงการ 878,420.00 145,000.00 1,182,904.00 54,631.00 12,277.00 644,292.00 2,917,524.00 6,000,000.00 48.63%
สัดส่วน(%) 30.11% 4.97% 40.54% 1.87% 0.42% 22.08% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ