รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง) 914,500.00(9.32%) 2,513,000.00(25.60%) 1,754,009.00(17.87%) 19,628.00(0.20%) 0.00(0.00%) 4,615,017.00(47.01%) 9,816,154.00 5,000,000.00 196.32%
รวม 1 โครงการ 914,500.00 2,513,000.00 1,754,009.00 19,628.00 0.00 4,615,017.00 9,816,154.00 5,000,000.00 196.32%
สัดส่วน(%) 9.32% 25.6% 17.87% 0.2% 0% 47.01% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ