รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง 32,000.00(55.39%) 0.00(0.00%) 25,768.00(44.61%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 57,768.00 55,000.00 105.03%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 37,000.00(66.92%) 0.00(0.00%) 18,288.00(33.08%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 55,288.00 55,000.00 100.52%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 32,500.00(81.25%) 0.00(0.00%) 7,500.00(18.75%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 40,000.00 40,000.00 100%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 32,500.00(81.25%) 0.00(0.00%) 6,500.00(16.25%) 1,000.00(2.50%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 40,000.00 40,000.00 100%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 42,500.00(75.40%) 0.00(0.00%) 13,866.00(24.60%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 56,366.00 55,000.00 102.48%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 10,000.00(19.98%) 0.00(0.00%) 40,041.00(80.02%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 50,041.00 55,000.00 90.98%
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน 90,600.00(85.62%) 0.00(0.00%) 13,301.00(12.57%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,920.00(1.81%) 105,821.00 100,000.00 105.82%
รวม 7 โครงการ 277,100.00 0.00 125,264.00 1,000.00 0.00 1,920.00 405,284.00 400,000.00 101.32%
สัดส่วน(%) 68.37% 0% 30.91% 0.25% 0% 0.47% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ