รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
Matching Model รูสะมิแล 0.00(0.00%) 25,850.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 25,850.00 100,000.00 25.85%
Matching Model เอราวัณ 1,000.00(1.95%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 50,320.00(98.05%) 0.00(0.00%) 51,320.00 100,000.00 51.32%
รวม 2 โครงการ 1,000.00 25,850.00 0.00 0.00 50,320.00 0.00 77,170.00 200,000.00 38.59%
สัดส่วน(%) 1.3% 33.5% 0% 0% 65.21% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ