รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน) 319,850.00(38.57%) 16,572.00(2.00%) 471,086.00(56.81%) 5,447.00(0.66%) 0.00(0.00%) 16,329.00(1.97%) 829,284.00 0.00 INF%
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย) 47,700.00(36.93%) 0.00(0.00%) 81,460.00(63.07%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 129,160.00 0.00 INF%
โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 19,000.00(15.79%) 0.00(0.00%) 98,250.00(81.66%) 3,070.00(2.55%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 120,320.00 0.00 INF%
งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 90,800.00(55.15%) 30,000.00(18.22%) 33,308.00(20.23%) 539.00(0.33%) 0.00(0.00%) 9,998.00(6.07%) 164,645.00 0.00 INF%
แผนงานประเมินผล ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 19,800.00(26.66%) 0.00(0.00%) 54,480.00(73.34%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 74,280.00 0.00 INF%
รวม 5 โครงการ 497,150.00 46,572.00 738,584.00 9,056.00 0.00 26,327.00 1,317,689.00 0.00 INF%
สัดส่วน(%) 37.73% 3.53% 56.05% 0.69% 0% 2% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ