รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน) 436,750.00(42.96%) 16,572.00(1.63%) 540,190.00(53.13%) 6,808.00(0.67%) 0.00(0.00%) 16,329.00(1.61%) 1,016,649.00 0.00 INF%
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย) 68,200.00(39.40%) 0.00(0.00%) 104,894.00(60.60%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 173,094.00 0.00 INF%
โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 24,000.00(19.15%) 0.00(0.00%) 98,250.00(78.40%) 3,070.00(2.45%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 125,320.00 0.00 INF%
งานสื่อสารสาธารณะ ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 90,800.00(55.15%) 30,000.00(18.22%) 33,308.00(20.23%) 539.00(0.33%) 0.00(0.00%) 9,998.00(6.07%) 164,645.00 0.00 INF%
แผนงานประเมินผล ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 31,600.00(27.77%) 0.00(0.00%) 82,070.00(72.12%) 120.00(0.11%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 113,790.00 0.00 INF%
รวม 5 โครงการ 651,350.00 46,572.00 858,712.00 10,537.00 0.00 26,327.00 1,593,498.00 0.00 INF%
สัดส่วน(%) 40.88% 2.92% 53.89% 0.66% 0% 1.65% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ